WERSJA PDF DO POBRANIA 
(KLIKNIJ TUTAJ)


STATUT   STOWARZYSZENIA

 

M  a  z  o  w  i  e  c  k  a

Wspólnota   Samorządowa

 

Warszawa, 27 października 2012 roku

 

My, mieszkańcy Mazowsza,

 

realizując konstytucyjne prawo obywateli Rzeczypospolitej Polskiej do czynnego i zorganizowanego uczestniczenia w życiu publicznym, chcąc wcielać w życie ideały wyrażone w Deklaracji Ideowo Programowej, przyjętej przez środowisko Wspólnoty Samorządowej w Warszawie, 25 listopada 2001 roku, tworzymy dobrowolne trwałe stowarzyszenie, działające na podstawie ustawy z 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach oraz niniejszego statutu.

 

 

R o z d z i a ł    I

P o s t a n o w i e n i a   o g ó l n e

 

§ 1

1.     Stowarzyszenie nosi nazwę: Mazowiecka Wspólnota Samorządowa, i dalej jest zwane Wspólnotą.

2.     Wspólnota posiada osobowość prawną.

3.     Nazwa Wspólnoty jest prawnie zastrzeżona.

 

§ 2

1.     Terenem działania Wspólnoty jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, a siedzibą władz jest miasto Warszawa.

2.     Wspólnota może prowadzić działalność także poza granicami kraju, zgodnie z prawem miejscowym.

 

§ 3

1.     Znak organizacyjny (logo Wspólnoty) ustala Zarząd Wspólnoty. Wykorzystanie logotypu Wspólnoty przez podmioty zewnętrzne jest dopuszczalne jedynie za zgodą Zarządu Wspólnoty.

2.     Jednostki organizacyjne Wspólnoty oraz jej członkowie mogą używać znaku organizacyjnego, odznaki i pieczęci na zasadach określonych przez Sekretariat Zarządu Wspólnoty.

 

§ 4

Wspólnota może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o tym samym lub podobnym profilu działania.

 

§ 5

Wspólnota opiera swoją działalność na pracy społecznej swoich członków.

 

R o z d z i a ł    II

C e l e   i   s p o s o b y   d z i a ł a n i a

 

§ 6

Celami Wspólnoty są:

1.     popularyzacja zasad demokracji w życiu społeczno – politycznym opartych na chrześcijańskim systemie wartości i poszanowaniu własności prywatnej,

2.     propagowanie idei samorządności,

3.     prowadzenie działalności na rzecz edukacji patriotycznej, obywatelskiej i samorządowej,

4.     budowanie więzi wspólnotowych pomiędzy mieszkańcami różnych rejonów województwa mazowieckiego,

5.     działanie na rzecz podnoszenia poziomu życia mieszkańców województwa mazowieckiego,

6.     występowanie w obronie praworządności i przestrzegania praw obywatelskich oraz interesu publicznego obywateli Rzeczypospolitej Polskiej,

7.     podejmowanie działań, mających na celu ochronę środowiska naturalnego, dbanie o zachowanie dziedzictwa narodowego i kulturowego oraz regionalnych tradycji i zwyczajów,

8.     uczestniczenie w życiu politycznym kraju,

9.     aktywne uczestnictwo w przemianach ustrojowych zmierzających do zbudowania demokratycznego, sprawiedliwego i ekonomicznie efektywnego ładu społeczno-gospodarczego w Polsce,

10.  popieranie przedsiębiorczości i aktywności obywateli,

11.  wspieranie rodziny i jej praw w życiu publicznym.

§ 7

Wspólnota realizuje swoje cele poprzez:

1.     przedstawianie organom władzy i administracji publicznej postulatów i opinii, wyrażających stanowiska Wspólnoty,

2.     współdziałanie z organami władzy państwowej i samorządowej, instytucjami zawodowymi i społecznymi,

3.     współpracę z organizacjami pozarządowymi oraz społeczno – politycznymi krajowymi i międzynarodowymi,

4.     prowadzenie działalności społeczno – politycznej, naukowo – badawczej, szkoleniowej i wydawniczej oraz organizowanie klubów dyskusyjnych, spotkań, kongresów i konferencji,

5.     uczestnictwo w wyborach do organów przedstawicielskich, na zasadach określonych w obowiązujących przepisach,

6.     inne działania, służące realizacji celów Wspólnoty.

§ 8

Wspólnota może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności Wspólnoty służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jej członków.

§ 9

Do prowadzenia swoich spraw Wspólnota może zatrudniać pracowników.

 

R o z d z i a ł    III

C z ł o n k o w i e,   i c h   p r a w a   i   o b o w i ą z k i

 

§ 10

1.     Wspólnota dopuszcza dwa rodzaje członkostwa: zwyczajne i wspierające.

2.     Członkiem zwyczajnym Wspólnoty może być osoba fizyczna, spełniająca warunki prawa o stowarzyszeniach oraz akceptująca statutowe cele Wspólnoty.

3.     Członków zwyczajnych przyjmuje, w drodze uchwały, Prezydium Zarządu Oddziału Wspólnoty, a w przypadku braku odpowiedniej struktury na danym terenie Sekretariat Zarządu Wspólnoty, na podstawie pisemnych deklaracji członkowskich Wspólnoty.

4.     Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna. Osoby prawne, działające poprzez uprawnionych przedstawicieli, mogą być członkami wspierającymi, pod warunkiem zawarcia ze Wspólnotą umowy o współpracy.

5.     Status członka wspierającego nadaje, w drodze uchwały, Zarząd Wspólnoty. Członek wspierający ma prawo do uczestniczenia w obradach Zjazdu Wspólnoty, Zarządu Wspólnoty, Walnego Zebrania Oddziału oraz Zarządu Oddziału Wspólnoty, z głosem doradczym.

6.     Członek wspierający nie ma prawa głosu przy podejmowaniu decyzji przez organa Wspólnoty oraz nie posiada praw wyborczych.

7.     Obowiązkiem członka wspierającego jest udzielanie Wspólnocie pomocy w realizacji celów statutowych Wspólnoty.

 

§ 11

Członek zwyczajny ma prawo:

1.     wybierać i być wybranym do władz Wspólnoty,

2.     uczestniczyć w decydowaniu o sprawach Wspólnoty na zasadach określonych statutem,

3.     korzystać ze świadczeń i majątku Wspólnoty, w sposób określony przez właściwe organa Wspólnoty.

 

§ 12

Członek zwyczajny obowiązany jest do:

1.     przestrzegania statutu i uchwał władz Wspólnoty,

2.     uczestniczenia w działalności, akcjach i przedsięwzięciach podejmowanych przez Wspólnotę,

3.     opłacania składek członkowskich w wysokości i terminach ustalonych przez właściwe organa Wspólnoty.

 

§ 13

Członkowie zwyczajni Wspólnoty zrzeszają się w jednostkach terenowych właściwych dla ich miejsca zamieszkania albo siedziby działalności zawodowej lub publicznej.

 

 

§ 14

1.     Członkostwo zwyczajne wygasa wskutek:

1)     złożenia do Prezydium Zarządu Oddziału Wspólnoty pisemnego oświadczenia o wystąpieniu ze Wspólnoty,

2)     utraty praw publicznych lub zdolności do czynności prawnych,

3)     skreślenia z listy członków zwyczajnych Wspólnoty na podstawie uchwały Sekretariatu Zarządu Wspólnoty z powodu:

a)     niepłacenia składek członkowskich przez okres przekraczający 3 lata,

b)    nieprzestrzegania statutu i uchwał władz Wspólnoty.

2.     Od decyzji o skreśleniu z listy członków zwyczajnych Wspólnoty przysługuje prawo odwołania do Zjazdu Wspólnoty, za pośrednictwem Sekretariatu Zarządu Wspólnoty, w terminie dwóch tygodni od dnia doręczenia zainteresowanemu przedmiotowej uchwały. Odwołanie pod rygorem nieważności winno być złożone w formie pisemnej, za potwierdzeniem odbioru.

3.     Status członka wspierającego ustaje w przypadku nie wypełniania obowiązków opisanych w § 10, ust. 7 statutu Wspólnoty, na skutek podjęcia uchwały przez Zarząd Wspólnoty z własnej inicjatywy, na wniosek Sekretariatu Zarządu Wspólnoty lub Komisji Rewizyjnej Wspólnoty.

 

R o z d z i a ł    IV

S t r u k t u r a   o r g a n i z a c y j n a   i   w ł a d z e

 

§ 15

Władzami Wspólnoty są:

1.     Zjazd Wspólnoty,

2.     Zarząd Wspólnoty,

3.     Sekretariat Zarządu Wspólnoty,

4.     Komisja Rewizyjna Wspólnoty.

 

§ 16

Jednostkami terenowymi Wspólnoty są Oddziały Wspólnoty, obejmujące swoim działaniem obszary administracyjne powiatów ziemskich, miast na prawach powiatu, a także ich kilku dzielnic lub jednej dzielnicy.

 

§ 17

Władzami Oddziału Wspólnoty są:

1.     Walne Zebranie Oddziału Wspólnoty,

2.     Zarząd Oddziału Wspólnoty,

3.     Prezydium Zarządu Oddziału Wspólnoty,

4.     Komisja Rewizyjna Oddziału Wspólnoty.

§ 18

W przypadku, gdy liczba członków Oddziału Wspólnoty przekroczy 200 osób, obowiązkowe jest tworzenie Kół Wspólnoty, jako jednostek wewnętrznych Oddziału Wspólnoty.

 

§ 19

Zarząd Wspólnoty może powołać Radę Programową Wspólnoty oraz inne zespoły doradcze, merytoryczne czy organizacyjne.

 

§ 20

Kadencja władz Wspólnoty trwa 4 lata, jednakże zobowiązane są one działać do czasu ukonstytuowania się nowo wybranych władz.

 

§ 21

Wybór władz Wspólnoty odbywa się w głosowaniu tajnym.

 

§ 22

W razie niemożności pełnienia funkcji przez któregoś z członków władz Wspólnoty, władzom tym przysługuje prawo kooptacji, spośród członków Wspólnoty, do czasu wyborów uzupełniających na najbliższym Zjeździe Wspólnoty lub Walnym Zebraniu Oddziału Wspólnoty. Kooptacja nie może przekroczyć 40% składu władz pochodzących z wyboru, pod rygorem nieważności podejmowanych decyzji.

 

§ 23

Uchwały władz Wspólnoty, jeżeli statut nie stanowi inaczej, podejmowane są w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, przy obecności, co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków lub delegatów.

 

§ 24

1.     Zarząd Wspólnoty koordynuje działalność władz Oddziałów Wspólnoty.

2.     Zarząd Wspólnoty może uchylić uchwały władz Oddziałów Wspólnoty w wypadku niezgodności tych uchwał ze statutem Wspólnoty lub naruszenia przez nie przepisów ogólnie obowiązującego prawa.

3.     Zarząd Oddziału Wspólnoty koordynuje działalność jednostek wewnętrznych (Kół Wspólnoty), powołanych własną uchwałą.

4.     Zarząd Oddziału Wspólnoty może uchylić uchwały własnych jednostek wewnętrznych, w wypadku niezgodności tych uchwał ze statutem Wspólnoty lub naruszenia przez nie przepisów ogólnie obowiązującego prawa.

 

R o z d z i a ł    V

Z j a z d    W s p ó l n o t y

 

§ 25

1.     Najwyższą władzą Wspólnoty jest Zjazd Wspólnoty.

2.     Zjazd Wspólnoty może być zwyczajny lub nadzwyczajny.

3.     Zwyczajny Zjazd Wspólnoty programowo – sprawozdawczy zwołuje się nie rzadziej niż raz na dwa lata.

4.     Zwyczajny Zjazd Wspólnoty sprawozdawczo – wyborczy zwołuje się najpóźniej w terminie trzech tygodni po zakończeniu kadencji, określonej zapisami § 20.

5.     Zjazdy Wspólnoty zwołuje Sekretariat Zarządu Wspólnoty w terminie i miejscu ustalonym w uchwale Zarządu Wspólnoty z zachowaniem postanowień § 25 i 26 statutu.

6.     Zjazd Wspólnoty obraduje według uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.

7.     Obradami Zjazdu Wspólnoty kieruje Prezydium Zjazdu Wspólnoty w składzie: przewodniczący, jego zastępca, sekretarz i dwóch członków.

 

§ 26

1.      Nadzwyczajny Zjazd Wspólnoty może odbywać się w każdym czasie, w szczególnie uzasadnionych przypadkach.

2.      Decyzję o zwołaniu Nadzwyczajnego Zjazdu Wspólnoty podejmuje Zarząd Wspólnoty w drodze uchwały:

a)       z własnej inicjatywy

b)       na wniosek Komisji Rewizyjnej Wspólnoty wyrażony w formie uchwały,

c)       na pisemnie umotywowany wniosek, co najmniej 5-ciu Zarządów Oddziałów Wspólnoty.

3.      W przypadku określonym w ust. 3 lit. b) i c), Zarząd Wspólnoty powinien podjąć decyzję o zwołaniu, bądź odmowie zwołania Nadzwyczajnego Zjazdu Wspólnoty w terminie 30 dni od daty przedstawienia Zarządowi Wspólnoty odpowiedniego wniosku wraz z uzasadnieniem.

4.      W przypadku podjęcia przez Zarząd Wspólnoty decyzji o zwołaniu, Nadzwyczajnego Zjazdu Wspólnoty, Zjazd ten powinien odbyć się najpóźniej w terminie 45 od podjęcia decyzji przez Zarząd Wspólnoty.

5.      Nadzwyczajny Zjazd Wspólnoty obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których został zwołany.

 

§ 27

W Zjeździe Wspólnoty mogą uczestniczyć:

1.     z prawem głosowania, wszyscy członkowie Wspólnoty, jeżeli liczba członków Wspólnoty nie przekracza 500 osób,

2.     jeżeli liczba członków przekroczyła 500 osób:

a)         z prawem głosowania uczestniczą: Prezes Wspólnoty i pozostali członkowie Zarządu Wspólnoty oraz delegaci wybrani przez Walne Zebrania Oddziałów Wspólnoty w proporcji 1 delegat na 5-ciu członków Oddziału Wspólnoty,

b)         z głosem doradczym członkowie Komisji Rewizyjnej Wspólnoty oraz Rady Programowej Wspólnoty, jeżeli nie zostali wybrani delegatami w Oddziałach Wspólnoty, a także członkowie wspierający lub ich przedstawiciele.

§ 28

Mandat delegata na Zjazd Wspólnoty trwa do czasu wyborów nowych delegatów.

 

§ 29

1.      Sekretariat Zarządu Wspólnoty zawiadamia członków lub delegatów Wspólnoty o terminie, miejscu i porządku obrad Zjazdu Wspólnoty, za pośrednictwem Zarządów Oddziałów Wspólnoty, w formie listu poleconego, wysłanego najpóźniej na 3 tygodnie przed terminem Zjazdu Wspólnoty.

2.      Dopuszcza się zawiadomienie członka lub delegata Wspólnoty o Zjeździe Wspólnoty poprzez formę elektroniczną – zawiadomienie winno być wysłane najpóźniej w terminie 3 tygodni przed terminem Zjazdu Wspólnoty. Warunkiem powiadomienia w ww. sposób, jest wyrażenie w formie pisemnej zgody przez członka lub delegata Wspólnoty na otrzymywanie zawiadomień w formie elektronicznej. Zgoda powinna być złożona w zarządzie Oddziału Wspólnoty i wskazywać adres poczty elektronicznej, na który może być wysyłane zawiadomienie.

3.      Dopuszcza się również powiadomienie członka lub delegata Wspólnoty o Zjeździe Wspólnoty, w formie bezpośredniego doręczenia zawiadomienia za potwierdzeniem odbioru.

4.      Zawiadomienie może obejmować informacje, równocześnie o pierwszym i drugim terminie Zjazdu Wspólnoty.

 

§ 30

Uchwały Zjazdu Wspólnoty, a także Walnego Zebrania Oddziału Wspólnoty zapadają:

1.     w pierwszym terminie – w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania członków Wspólnoty lub delegatów na Zjazd Wspólnoty,

2.     w drugim terminie – bez względu na liczbę osób uprawnionych do głosowania, uczestniczących w Zjeździe.

 

§ 31

Do kompetencji Zjazdu Wspólnoty należy:

1.     określenie głównych kierunków działania Wspólnoty;

2.     uchwalanie zmian statutu;

3.     rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Wspólnoty;

4.     rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków lub władze Wspólnoty;

5.     rozpatrywanie odwołań w sprawach członkowskich od uchwał Zarządu Wspólnoty i Komisji Rewizyjnej Wspólnoty;

6.     ustalenie głównych zasad działalności Wspólnoty, w tym tworzenie funduszy;

7.     wybór Prezesa Wspólnoty;

8.     wybór następujących członków władz Wspólnoty:

a)       dwóch do pięciu Wiceprezesów, Skarbnika i Sekretarza Wspólnoty,

b)       trzech do pięciu członków Komisji Rewizyjnej Wspólnoty;

9.     odwoływanie wybranych przez Zjazd władz Wspólnoty lub jej członków;

10.  udzielanie absolutorium ustępującym władzom Wspólnoty lub ich członkom;

11.  ustalanie wysokości składki członkowskiej;

12.  podejmowanie decyzji w sprawach, o których mowa w § 4.;

13.  podejmowanie uchwał o rozwiązaniu Wspólnoty i przeznaczeniu jej majątku;

14.  podejmowanie uchwał w innych sprawach wniesionych pod obrady Zjazdu.

 

R o z d z i a ł    VI

Z a r z ą d   W s p ó l n o t y

 

§ 32

1.      Zarząd Wspólnoty kieruje całokształtem działalności Wspólnoty i ponosi odpowiedzialność przed Zjazdem Wspólnoty.

2.      W skład Zarządu Wspólnoty wchodzą:

a)              Prezes Wspólnoty, dwóch do pięciu Wiceprezesów, Skarbnik i Sekretarz, wybrani zgodnie z § 31 pkt. 7 i 8 lit a) statutu,

b)              Przewodniczący Oddziałów Wspólnoty.

3.      Posiedzenia Zarządu Wspólnoty zwołuje Sekretariat Zarządu Wspólnoty, nie rzadziej niż raz na kwartał.

4.      Posiedzeniom Zarządu Wspólnoty przewodniczy Prezes Wspólnoty lub osoba przez Niego wskazana.

 

§ 33

Zarząd Wspólnoty:

1.     uchwala roczne plany działania Wspólnoty,

2.     koordynuje i nadzoruje, pod względem zgodności ze statutem i uchwałami Zjazdu Wspólnoty, działalność Oddziałów Wspólnoty,

3.     przygotowuje wnioski na Zjazd Wspólnoty.

 

§ 34

Sekretariat Zarządu Wspólnoty składa się z:

1.     Prezesa Wspólnoty, dwóch do pięciu Wiceprezesów Wspólnoty, Skarbnika Wspólnoty i Sekretarza Wspólnoty, wybranych zgodnie z § 31, punkty 7 i 8 lit a) statutu,

2.     oraz dwóch do pięciu członków Sekretariatu, wybranych przez Zarząd Wspólnoty spośród Przewodniczących Oddziałów Wspólnoty.

 

§ 35

1.     Posiedzenie Sekretariatu Zarządu Wspólnoty przygotowuje i zwołuje Sekretarz Wspólnoty, w porozumieniu z Prezesem Wspólnoty, nie rzadziej niż raz na 5 tygodni, a w sytuacjach szczególnych może je zwołać Prezes Wspólnoty lub wyznaczony przez niego inny członek Sekretariatu Zarządu Wspólnoty.

2.     Posiedzenie Sekretariatu Zarządu Wspólnoty prowadzi Sekretarz Wspólnoty, a w razie jego absencji, Prezes Wspólnoty lub wyznaczony przez niego inny członek Sekretariatu Zarządu Wspólnoty.

 

 

§ 36

Do zakresu działania Sekretariatu Zarządu Wspólnoty należy:

1.     wykonywanie uchwał i postanowień Walnego Zjazdu Wspólnoty oraz Zarządu Wspólnoty,

2.     prowadzenie bieżącej działalności Wspólnoty,

3.     decydowanie w sprawach członkowskich,

4.     analiza i koordynacja działalności Oddziałów Wspólnoty oraz udzielanie im pomocy,

5.     zarządzanie majątkiem Wspólnoty i podejmowanie decyzji w zakresie zobowiązań majątkowych,

6.     prowadzenie biura Zarządu Wspólnoty,

7.     opracowywanie preliminarza wydatków Wspólnoty,

8.     organizowanie i nadzorowanie działalności gospodarczej Wspólnoty.

 

§ 37

Do składania oświadczeń woli w imieniu Wspólnoty związanych z zaciąganiem zobowiązań upoważnieni są łącznie dwaj członkowie Zarządu Wspólnoty, w tym Prezes lub Wiceprezes Wspólnoty oraz Sekretarz lub Skarbnik Wspólnoty.

§ 38

Z zastrzeżeniem innych postanowień statutu, Prezes Wspólnoty reprezentuje Wspólnotę na zewnątrz i na bieżąco kieruje Wspólnotą.

 

R o z d z i a ł     VII

K o m i s j a   R e w i z y j n a   W s p ó l n o t y

 

§ 39

Komisja Rewizyjna Wspólnoty składa się  z  trzech do pięciu członków,  wybranych  zgodnie z § 31 ust. 8 lit. b) statutu i wybiera ze swego grona przewodniczącego, zastępcę i sekretarza na pierwszym posiedzeniu po wyborach.

§ 40

1.     Członkowie Komisji Rewizyjnej Wspólnoty nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Wspólnoty.

2.     Komisja Rewizyjna Wspólnoty działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez Zjazd Wspólnoty.

§ 41

Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej Wspólnoty należy:

1.     kontrolowanie działalności Wspólnoty ze szczególnym uwzględnieniem działalności finansowej,

2.     występowanie do Zarządu Wspólnoty z wnioskami i zaleceniami,

3.     składanie Zjazdowi Wspólnoty sprawozdania z wnioskami w przedmiocie udzielenia absolutorium Zarządowi Wspólnoty,

4.     rozpatrywanie i rozstrzyganie:

a)  sporów powstałych między członkami władz Wspólnoty,

b) naruszeń statutu i uchwał Wspólnoty, zasad współżycia koleżeńskiego oraz dobrego imienia Wspólnoty przez członków Wspólnoty,

5.     rozpatrywanie i rozstrzyganie odwołań od orzeczeń Komisji Rewizyjnych Oddziałów Wspólnoty,

6.     opracowywanie projektów regulaminów Komisji Rewizyjnych Oddziałów Wspólnoty,

7.     nadzór nad właściwym funkcjonowaniem Komisji Rewizyjnych Oddziałów Wspólnoty.

§ 42

Komisja Rewizyjna Wspólnoty może wystąpić do Sekretariatu Zarządu Wspólnoty z wnioskiem o zastosowanie następujących sankcji wobec członków zwyczajnych Wspólnoty:

a)       upomnienie,

b)       nagana,

c)       zawieszenia w prawach członka Wspólnoty na czas określony,

d)      skreślenie z listy członków, na podstawie § 14 statutu Wspólnoty.

 

R o z d z i a ł    VIII

R a d a   P r o g r a m o w a   W s p ó l n o t y

 

§ 43

1.     W przypadku powołania przez Zarząd Wspólnoty Rady Programowej - Rada Programowa jest organem doradczym Zarządu Wspólnoty.

2.     Przewodniczącego oraz Członków Rady Programowej powołuje i odwołuje Zarząd Wspólnoty.

 

§ 44

1.     Rada Programowa obraduje w miarę potrzeb, realizując zalecenia Zarządu Wspólnoty.

2.     Zasady pracy Rady Programowej ustala Przewodniczący Rady, wybrany spośród jej członków na pierwszym posiedzeniu Rady Programowej Wspólnoty.

 

§ 45

1.      Członkowie Zarządu Wspólnoty mają prawo czynnego uczestniczenia w pracach Rady Programowej i są informowani o terminach posiedzeń Rady Programowej przez Przewodniczącego Rady, z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem.

2.      Co najmniej raz w kwartale, Przewodniczący Rady informuje Zarząd Wspólnoty o wynikach jej prac.

 

R o z d z i a ł    IX

O d d z i a ł y   W s p ó l n o t y

 

§ 46

1.      Oddziały Wspólnoty powołuje Zarząd Wspólnoty na wniosek podpisany, przez co najmniej 15 osób, które wyrażą wolę przynależności do Wspólnoty i utworzenia Oddziału Wspólnoty, obejmującego swoim działaniem obszar administracyjny powiatu, miasta na prawach powiatu, a także ich kilku dzielnic lub jednej dzielnicy.

2.      Członek Wspólnoty może należeć tylko do jednego Oddziału Wspólnoty.

 

§ 47

Najwyższą władzą Oddziału Wspólnoty jest Walne Zebranie Oddziału Wspólnoty.

 

§ 48

Do właściwości Walnego Zebrania Oddziału Wspólnoty należy:

1.     rozpatrywanie sprawozdań z działalności władz Oddziału Wspólnoty i udzielanie absolutorium Zarządowi Oddziału Wspólnoty;

2.     wybór władz Oddziału Wspólnoty:

a)       Przewodniczącego Oddziału Wspólnoty,

b)       dwóch do czterech członków Prezydium Zarządu Oddziału Wspólnoty, w tym Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Zarządu Oddziału Wspólnoty,

c)       trzech do pięciu członków Komisji Rewizyjnej Oddziału Wspólnoty;

3.     określenie kierunków działalności Zarządu Oddziału Wspólnoty;

4.     podejmowanie uchwał i postanowień w sprawach, będących przedmiotem obrad Walnego Zebrania Oddziału Wspólnoty.

§ 49

1.     Walne Zebranie Oddziału Wspólnoty może być zwyczajne lub nadzwyczajne. Co do sposobu zwoływania Walnego Zebrania Oddziałów mają odpowiednie zastosowanie postanowienia § 29 statutu.

2.     Przewodniczący Oddziału Wspólnoty zwołuje zwyczajne Walne Zebranie Oddziału Wspólnoty, co najmniej dwa razy w roku.

§ 50

1.     Nadzwyczajne Walne Zebranie Oddziału Wspólnoty zwołuje się na wniosek Sekretariatu Zarządu Wspólnoty, Prezydium Zarządu Oddziału Wspólnoty lub, co najmniej 15 Członków Oddziału Wspólnoty i może dotyczyć tylko spraw, dla których zostało zwołane.

2.     Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Oddziału Wspólnoty wymaga uzgodnienia terminu i porządku obrad z Sekretariatem Zarządu Wspólnoty.

 

§ 51

Zarząd Oddziału Wspólnoty tworzą:

1.     Przewodniczący Oddziału Wspólnoty,

2.     dwóch do czterech członków Prezydium Zarządu Oddziału Wspólnoty, w tym Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Zarządu Oddziału Wspólnoty, wybranych zgodnie z § 48 pkt.2 lit. b),

3.     Przewodniczący Kół Wspólnoty utworzonych na obszarze działania danego Oddziału Wspólnoty.

§ 52

Do kompetencji i zadań Zarządu Oddziału Wspólnoty należy:

1.     kierowanie bieżącą działalnością Oddziału Wspólnoty,

2.     przyjmowanie nowych członków Wspólnoty,

3.     powoływanie Kół Wspólnoty,

4.     wykonywanie uchwał władz Wspólnoty,

5.     wykonywanie zadań określonych przez Walne Zebranie Oddziału Wspólnoty,

6.     wyznaczanie głównych kierunków działalności Kół Oddziału Wspólnoty.

 

§ 53

1.   Prezydium Zarządu Oddziału Wspólnoty tworzą:

a)         Przewodniczący Oddziału Wspólnoty,

b)         Wiceprzewodniczący i Sekretarz Zarządu Oddziału oraz

c)          dwóch członków Prezydium Zarządu Oddziału Wspólnoty, jeżeli dokonano ich wyboru zgodnie z § 48 pkt.2 lit. b) .

2.   Prezydium Zarządu Oddziału Wspólnoty kieruje bieżącą działalnością Oddziału Wspólnoty, uwzględniając zalecenia władz Wspólnoty oraz Zarządu Oddziału Wspólnoty.

 

§ 54

Do składania oświadczeń woli w imieniu Zarządu Oddziału Wspólnoty upoważnieni są łącznie dwaj członkowie Prezydium Zarządu Oddziału, w tym Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący Oddziału Wspólnoty oraz Sekretarz lub Członek Prezydium Zarządu Oddziału Wspólnoty. Powyższe upoważnienie nie obejmuje uprawnienia do zaciągania zobowiązań finansowych w imieniu Wspólnoty.

 

§ 55

Do Komisji Rewizyjnej Oddziału Wspólnoty stosuje się odpowiednio postanowienia § 39-42 statutu z tym, że:

1.     Komisja Rewizyjna Oddziału Wspólnoty nie rozpoznaje i nie rozstrzyga spraw, dotyczących członków władz Wspólnoty spoza własnego Oddziału Wspólnoty,

2.     Komisja Rewizyjna Oddziału Wspólnoty rozstrzyga sprawy, dotyczące Kół Wspólnoty, działających na terenie Oddziału Wspólnoty, do kontroli którego została powołana.

 

R o z d z i a ł    X

K o ł a   W s p ó l n o t y

 

§ 56

1.      Koła Wspólnoty są wewnętrznymi jednostkami organizacyjnymi Oddziału Wspólnoty.

2.      Koła Wspólnoty powołuje uchwałą Zarząd Oddziału Wspólnoty, w wyniku decyzji własnej lub na pisemny wniosek minimum 5 członków Wspólnoty, zamieszkałych na terenie objętym działalnością danego Oddziału Wspólnoty.

3.      Członek Wspólnoty może należeć tylko do jednego Koła Wspólnoty.

 

§ 57

1.      Organami Koła Wspólnoty są:

a)                               Zebranie Koła Wspólnoty,

b)                               Przewodniczący Koła Wspólnoty.

2.      Przewodniczącego Koła Wspólnoty wybiera i odwołuje Zebranie Koła Wspólnoty.

3.      Koła Wspólnoty prowadzą swą działalność zgodnie ze statutem Wspólnoty, obowiązującymi we Wspólnocie strategią i uchwałami programowymi oraz własnymi planami działania.

 

 

R o z d z i a ł    XI

M a j ą t e k   i   f u n d u s z e   W s p ó l n o t y

 

§ 58

Do realizacji swoich celów Wspólnota może posiadać majątek ruchomy, nieruchomości oraz tworzyć fundusze.

 

§ 59

Wspólnota może pozyskiwać środki majątkowe z:

1.     Składek członkowskich,

2.     Dochodów z majątku i prowadzonej działalności gospodarczej,

3.     Dotacji i ofiarności publicznej,

4.     Zapisów, spadków i darowizn,

5.     Odpisu od podatku dochodowego od osób fizycznych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego.

 

R o z d z i a ł    XII

P o s t a n o w i e n i a   k o ń c o w e

 

§ 60

Zmiany statutu wymagają uchwały Zjazdu Wspólnoty, podjętej większością 2/3 głosów w obecności, co najmniej połowy uprawnionych do głosowania. W drugim terminie - bez względu na liczbę osób uprawnionych do głosowania.

 

§ 61

  1. Rozwiązanie się Wspólnoty może nastąpić na podstawie uchwały Zjazdu Wspólnoty, podjętej większością, co najmniej 3/4 głosów przy obecności 2/3 ogólnej liczby członków lub delegatów. W drugim terminie - bez względu na liczbę osób uprawnionych do głosowania.
  2. Zjazd Wspólnoty, podejmując uchwałę o likwidacji stowarzyszenia, powoła Komisję likwidacyjną i uchwali tryb likwidacji.

 

§ 62

Sprawy zmiany statutu i rozwiązania Wspólnoty muszą być umieszczone w proponowanym porządku obrad Zjazdu Wspólnoty, podanym do wiadomości członków lub delegatów na 30 dni przed terminem Zjazdu.

25 maja 2018 roku weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku tzw. RODO. Nowe prawo nakłada na nas obowiązek uzyskania Twojej zgody na przetwarzanie przez nas danych osobowych w plikach cookies

Oświadczam, iż zapoznałem sie z Polityką prywatności i zgadzam się na zapisywanie i przechowywanie w mojej przeglądarce internetowej tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie zaszyfrowanych w nich danych osobowych pozostawianych w czasie korzystania z innych stron internetowych, serwisów oraz parametrów zapisywanych w plikach cookies w celach marketingowych, w tym na profilowanie i w celach analitycznych przez mws.org.pl, oraz ZAUFANYCH PARTNERÓW.

Administratorzy danych / Podmioty którym powierzenie przetwarzania powierzono

Mazowiecka Wspólnota Samorządowa z siedzibą w Warszawa 00-553, Koszykowa 24 lok 12

Cele przetwarzania danych

1.marketing, w tym profilowanie i cele analityczne
2.świadczenie usług drogą elektroniczną
3.dopasowanie treści stron internetowych do preferencji i zainteresowań
4.wykrywanie botów i nadużyć w usługach
5.pomiary statystyczne i udoskonalenie usług (cele analityczne)


Podstawy prawne przetwarzania danych


1.marketing, w tym profilowanie oraz cele analityczne – zgoda
2.świadczenie usług drogą elektroniczną - niezbędność danych do świadczenia usługi
3.pozostałe cele - uzasadniony interes administratora danych


Odbiorcy danych

Podmioty przetwarzające dane na zlecenie administratora danych, w tym podmioty ZAUFANI PARTNERZY, agencje marketingowe oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa.

Prawa osoby, której dane dotyczą

Prawo żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych; prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Inne prawa osoby, której dane dotyczą.

Informacje dodatkowe

Więcej o zasadach przetwarzania danych w "Polityce prywatności"