1°C całkowite zachmurzenie

Redakcja Mozowsze

Szanowni Państwo,

Stowarzyszenie Mazowiecka Wspólnota Samorządowa jest organizacją, która gromadzi liczne grono działaczy samorządowych i sympatyków, zaangażowanych w rozwój samorządnej Rzeczpospolitej. Działalność publiczną prowadzimy od roku 2001 będąc stowarzyszeniem posiadającym osobowość prawną potwierdzoną wpisem do Krajowego Rejestru Sądowego.

Członkami Mazowieckiej Wspólnoty Samorządowej są w dużej części radni wszystkich szczebli samorządu lokalnego w gminach, powiatach i sejmiku mazowieckim. Oddziały powiatowe naszego Stowarzyszenia prowadzą aktywną działalność w ponad 20 powiatach na terenie całego Mazowsza. Wielu działaczy Wspólnoty Samorządowej pełni z wyboru mieszkańców ważne funkcje wójtów, burmistrzów, starostów oraz uczestniczą w kierowniczych strukturach rad gminnych i powiatowych.

Głównymi zadaniami które stawia przed sobą Mazowiecka Wspólnota Samorządowa są działania na rzecz rozwoju idei samorządności i zasad demokracji w życiu społecznym opartych na chrześcijańskim systemie wartości oraz prowadzenie działalności na rzecz edukacji patriotycznej i obywatelskiej. Przestrzeganie zasad etyki i przejrzystość w służbie publicznej to podstawowa zasada którą kierujemy się w swojej działalności. Celem naszych działań jest uczciwa służba mieszkańcom Mazowsza w różnych strukturach działalności samorządowej.

PARTII jest wiele WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA jedna!

Zapraszamy do aktywnej działalności w naszym Stowarzyszeniu i współpracy służącej rozwojowi naszych „małych ojczyzn”.

Z wyrazami szacunku

Konrad Rytel

Prezes Sekretariatu Zarządu MWS

 

Główne kierunki działania MWS

Naszym celem jest budowa demokracji i społeczeństwa obywatelskiego opartego na zasadach katolickiej nauki społecznej, w szczególności na zasadzie pomocniczości. Najważniejszym przejawem realizacji zasady pomocniczości w budowie państwa jest silny samorząd i świadomie działający w nim obywatele.

Chcemy zwiększyć wagę debat w życiu publicznym na tematy ważne dla obywateli i społeczności lokalnych. Dla Wspólnoty Samorządowej szczególnie istotne są zagadnienia uproszczenia procedur w zakresie planowania przestrzennego i prawa budowlanego, postępowań administracyjnych, ochrony zdrowia, wspierania rodziny, ochrony środowiska, rolnictwa, a także zapewnienia bezpieczeństwa socjalnego najbardziej potrzebującym. Będziemy organizować konferencje, seminaria, spotkania, wykłady i szkolenia, współpracując z organizacjami pozarządowymi nie tylko z Mazowsza, ale i z całej Polski.

Będziemy prowadzić działania edukacyjne wśród młodych ludzi, uświadamiając im wagę aktywności społeczno-politycznej. Będziemy wspierać inicjatywy obywatelskie na rzecz rozwoju i modernizacji systemu szkolnictwa wyższego, na rzecz wprowadzenia nowoczesnych form kształcenia (w tym szkoleń e-learnigowych) oraz uatrakcyjnienia głosowań w wyborach powszechnych poprzez użycie internetu.

Będziemy wspierać wszelkie inicjatywy zmierzające do prawidłowego wykorzystania środków unijnych w inwestycjach strukturalnych, drogowych, w ochronie środowiska i w budowie społeczeństwa informacyjnego. Wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw polegać będzie na szkoleniach w pozyskiwaniu i wykorzystaniu środków unijnych oraz na upowszechnianiu w samorządach dobrych praktyk funkcjonowania administracji, które sprawdziły się w Unii Europejskiej.

Propagowanie sportu i rekreacji w społeczeństwie musi przekroczyć ramy okazjonalności i akcyjności. Będziemy inspirować powstawanie nowych, powszechnie dostępnych obiektów sportowych oraz ułatwień dla transportu rowerowego.

Chcąc realizować te cele, Wspólnota Samorządowa zamierza rozbudować i umocnić struktury na Mazowszu, w szczególności poprzez zorganizowanie oddziałów powiatowych na obszarze całego województwa. Będziemy kontynuować działania i spotkania środowiskowe w poszczególnych powiatach, angażując w to członków i sympatyków Wspólnoty na całym Mazowszu.

Będziemy prowadzić działania na rzecz konsolidacji środowisk samorządowych i komitetów wyborczych z terenu województwa mazowieckiego, zwieńczone przygotowaniem jednej wspólnej listy wyborczej. Skuteczne przygotowanie Wspólnoty Samorządowej i jej kandydatów do udziału w wyborach samorządowych 2010 roku związane będzie też z działaniami sztabowymi, obejmującymi dbałość o pozytywny i jednolity wizerunek Wspólnoty, budowanie korzystnych relacji z mediami, przygotowanie raportów i analiz wizerunkowych oraz zapewnienie wydajnej komunikacji i przepływu informacji.

Wszystkimi siłami popierać będziemy inicjatywy na rzecz wprowadzenia do ordynacji wyborczej powszechnych wyborów radnych w okręgach jednomandatowych, odbywanych w jednej turze, bez progów wyborczych i bez przywilejów dla ogólnopolskich komitetów wyborczych.